ஐ مَـكَتَـبَ وقــت اَلَـبَنَـاَء لَلَـخَدَمَـاَتَ اَلَـعَـاَمَـةٍ وًّاَلَـتَـسَـوًّيَـــقَ عَـنَ اَلَـغَيَـرَ بَـاَلَـرَيَــاََضَ ஐ
✤ •‿• ✤ •‿• ✤ •‿• ✤ •‿• ✤ •‿• ✤ •‿• ✤ •‿• ✤ •‿• ✤ •‿• ✤•‿• ✤


هل لديكم عاملات _ كوفيرات
...